Subsidiaries and Affiliates

 • Seiko Instruments (H.K.) Ltd.
 • Seiko Instruments GmbH, French Branch
 • Seiko Instruments USA Inc.
 • Seiko Instruments Singapore Pte. Ltd.
 • Seiko Instruments GmbH
 • Seiko Instruments (Thailand) Ltd.
 • Seiko Instruments Taiwan Inc.
 • Beijing Respresentative Office
 • Dalian Seiko Instruments Inc.
 • Shanghai Respresentative office
 • SII Enterprise Ltd.